نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی و فن آوری های نوین کشاورزی و غذایی(صادرات محور)

برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی و فن آوری های نوین کشاورزی و غذایی(صادرات محور)
تاریخ برگزاری: 24 الی27بهمن 1402
ساعت بازدید: 16 الی21
مرکز تجارت بین الملل کاسپین نیاوران ساری